BBP
报价

我们制造和销售银行电池的后缀盒。拳击不能被拉出牢房或被黑客进行刑事尸检。

价格从
1259.79 ¥
0
0 отзывов
1170
意见
1
查询
Abramov
Valentin
莫斯科
写信
问题在于银行的声誉风险很​​大,与银行业务中客户价值的盗窃有关。抢劫,盗窃第三方和银行员工的情况仍在继续。盗窃事实和相关法庭实践在我们的网站上。这个问题的解决方案是更换通常的塑料/金属盒式磁带,盒子上装有一个银行电池盒,我们生产的盒子。 SUFFIX盒通过磁铁连接到银行细胞的后壁,并且当细胞已经被它们打开时,它不允许自身被撕开或打开给入侵者。
Valentin Abramov

莫斯科

联系方式
为了查看用户联系方式
登录请注册
未知错误
То или иное положение, обстоятельство как предмет изучения и суждения, задача, требующая решения, проблема.
Отмена
Подтвердить